Privacy

Wenneker.Amsterdam

We Solve Today’s Content Puzzles

Inleiding

Wenneker.Amsterdam neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@pakt.co.

Wie is Wenneker?

Wenneker is de besloten vennootschap Wenneker Participaties en al haar dochterondernemingen (Wenneker.be BVBA, Wenneker.TV BV & Nosh Food Films BV), kantoorhoudende te Amsterdam (1031HN) aan de Asterweg 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61113891. Wenneker is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wenneker de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Wenneker jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Wenneker persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Wenneker voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Wenneker worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Contactpersoon, Factuuradres,Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaandesaldo

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde (in de regel 7 jaar)

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, Emailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde (in de regel 7 jaar)

Doeleinde: Facturatie opdrachtgevers

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, Emailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde (in de regel 7 jaar)

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Na 5 jaar verwijderen wij onze dossiers die met hetprojectmanagement van de dienst zelf te makenhebben.Echter, in het geval dat er (stem)acteurs in onze filmste zien zijn, bewaren we deze gegevens totdat onzeopdrachtgever aangeeft niets meer met het (beeld)materiaal te willen doen. Dit omdat we bij verlengingvan eventuele buy-out de acteurs (en andererechthebbenden in beeld) deze personen weer terugkunnen vinden om een aanvullende (financiële)afspraak te maken.Wanneer een opdrachtgever 5 jaar niets met hetmateriaal heeft gedaan vragen wij of we hetmateriaal kunnen vernietigen of dat het bewaarddient te worden.

Doeleinde: Facturatie Leveranciers

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde (in de regel 7 jaar) In het geval van ontvangen persoonsgegevens via castingbureaus, geldt dat speciale persoonsgegevens die af te leiden zijn uit verstrekte foto’s van bijvoorbeeld acteurs, door ons bewaard worden totdat onze opdrachtgever aangeeft niets meer met het (beeld) materiaal te willen doen. Dit omdat we bij verlenging van eventuele buy-out de acteurs (en andere rechthebbenden in beeld) weer terug kunnen vinden om een aanvullende afspraak te maken.

Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer, correspondentie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Maximaal 5 jaar

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Maximaal 5 jaar

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Cameratoezicht

Gegevens: Bewakingsvideo

Grondslag: Gerechtvaardigd belangBetrokkenbelang:We gebruiken zichtbare camera’s als preventiefbeveiligingsmiddel, om inbraak en insluiping tevoorkomen.

Bewaartermijn: We bewaren beelden max 14 dagen

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Wenneker heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Wenneker gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn bijvoorbeeld castingbureaus waar je als acteur bent ingeschreven (geweest), verzamelsites waar je ooit (een deel van) je naw gegevens hebt achtergelaten (openbare bronnen als LinkedIn, Facebook, Brancheorganisaties, KvK, etc).

De standaard naw gegevens zult u zelf aan ons verstrekt hebben in het kader van een overeenkomst tot levering van een dienst of product, of je hebt zelf je CV naar ons gestuurd in het kader van een (open) sollicitatie. Wij vragen hierbij NOOIT om het meesturen van een pasfoto of identiteitsbewijs. Tenzij dit het gaat om een wettelijke verplichting.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens ende verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Wenneker over jezijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Wenneker. Je kunt verzoeken dat Wenneker je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult,verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Wenneker te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Wenneker of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Wenneker te verkrijgen. Wenneker zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Wenneker je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Wenneker

Een verzoek kan verstuurd worden naar maartje@pakt.co. Wenneker zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Wenneker een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Wenneker je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Wenneker, bijvoorbeeld de salarisadministratie of de Belastingdienst.

Het kan zijn dat Wenneker verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Wenneker gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Wenneker gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Wenneker aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Wenneker je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@pakt.co. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Wenneker jouw gegevens verwerkt, kun je een email sturen naar info@pakt.co. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.